Các bước tiếp theo trong quy trình hoạch định nhà ga

Cảm ơn quý vị đã xem trước ý tưởng thiết kế nhà ga và nội dung công việc tiếp cận của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin cập nhật ngay khi chúng tôi tiếp tục hoàn thiện thiết kế sơ bộ..

  • Ý tưởng của quý vị về cách cải thiện khả năng tiếp cận với các nhà ga trên tuyến Link sẽ giúp Sound Transit và các đối tác địa phương của chúng tôi phát triển và đánh giá các dự án tiếp cận nhằm giải quyết những mối quan ngại của quý vị.
  • Đăng ký để cùng theo dõi.

Tìm hiểu thêm về Dự Thảo EIS sắp tới

Tuyên Bố Tác Động Môi Trường, viết tắt là EIS, sẽ cung cấp cho các cơ quan, bộ lạc và cộng đồng những hiểu biết về các tác động tiềm ẩn của dự án đối với môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng, đồng thời giúp xác định các cách để giảm thiểu những tác động không thể tránh khỏi. Thông qua quy trình này, chúng tôi sẽ phân tích từng phương án thay thế và thiết kế, xem xét những yếu tố như mức độ tác động đến tài nguyên lịch sử và văn hóa, tài sản dân cư, doanh nghiệp, cộng đồng, nền kinh tế địa phương và các nguồn lực khác.

Dự án hiện đang xem xét vấn đề về môi trường. Trong tương lai gần, chúng tôi dự kiến sẽ công bố bản Dự Thảo EIS, tại thời điểm đó, chúng tôi cũng sẽ mời công chúng, các cơ quan và bộ lạc đóng góp ý kiến chính thức.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành công bố EIS Chính Thức, bao gồm các cập nhật nếu cần thiết, đánh giá thêm về các phương án thay thế ưu tiên đã được Hội Đồng Quản Trị xác định sau khi nhận được các nhận xét về Dự Thảo EIS và những phương án thay thế khác đã được xem xét trong Dự Thảo EIS. EIS Chính Thức cũng sẽ bao gồm các ý kiến phản hồi về tất cả nhận xét của công chúng, cơ quan và bộ lạc đã được gửi trong Dự Thảo EIS.

Sau khi công bố EIS Chính Thức, Hội Đồng Quản Trị Sound Transit sẽ lựa chọn dự án cần xây dựng, thông qua các phân tích trong EIS và nhận xét của công chúng, bộ lạc và các cơ quan.

Một phụ nữ và những người đàn ông cúi người trên bãi cỏ cao để đo đất.

Để tìm hiểu thêm về các loại hình hoạt động thực địa khác nhau mà chúng tôi có thể tiến hành trong khu vực của quý vị, hãy xem tờ thông tin của chúng tôi..